جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی


جراحی بینی گوشتی


بینی گوشتی

ضخامت پوست بینی زیاد است،دارای غده های سباسه فراوان می باشد و سوراخ های پوستی آن باز می باشد.  اغلب غضروف این بینی ها ضعیف می باشد و معمولا نوک بینی یه کم افتاده و پره های ضخیم و باز دارد . این نوع بینی به دلیل هورمون جنسی مردانه بیشتر در آقایان دیده می شود.

قبلا برای برطرف کردن ایرادات این بینی غضروف بیش از حدی در زمان جراحی برداشته میشد که باعث به وجود آمدن اسکار یا فرو رفتگی می شود.برداشت پوست برعکس تصور خیلی ها نه تنها کمک کننده نیست بلکه باعث ایجاد زخم میشه.”الار بیس” یا برداشت از پره ها جهت کوچک کردن پره ها می باشد.

روش باز

زیرا دسترسی به نوک بینی در روش بسته محدود است، معمولا نتایج جراحی بینی های گوشتی خوب نیست. بیماران با پوست ضخیم باید انتظارات منطقی نسبت به عمل بینی داشته باشند و بدانند هیچگاه بینی آنها مانند بیماران با پوست مناسب نمی شود.

بازگشت به حالت قبل

در صورت اخذ نتیجه مناسب تا شش ماه پس از جراحی بینی گوشتی، دیگر تغییر عمده ای در بینی رخ نخواهد داد و به همان شکل باقی می ماند.مدت است مدتها طول می کشد حجم بینی کم شود بنابراین بیمار حداقل برای حصول نتیجه نهایی یک سال باید صبر کند ولی معمولا بعد از شش ماه نتیجه ثابت شده و برنمی گردد.