مقایسه لیپوساکشن خشک و تامیسنت

مقایسه لیپوساکشن خشک و تامیسنت


مقایسه لیپوساکشن خشک و تامیسنت


لیپوساکشن با تکنیک خشک

لیپوساکشن با تکنیک خشک نیاز به بیهوشی عمومی دارد. تکنیک خشک همان طور که از نام آن پیداست بدون استفاده از تزریق بی حسی موضعی به داخل چربی پیش از لیپوساکشن، انجام میگیرد. این تکنیک به علت خونریزی زیاد دیگر چندان مورد استفاده نیست. در این روش تقریبا 30 درصد از بافتهایی که توسط لیپوساکشن خارج میشوند را خون تشکیل میدهد.

 

لیپوساکشن

مقایسه تکنیکهای خشک و تامیسنت

در تحقیقات صورت گرفته تفاوت خونریزی و از دست رفتن مایعات در دو روش لیپوساکشن خشک و تامیسنت مقایسه شده اند. در لیپوساکشن خشک بیمار باید بستری شده و تحت بیهوشی عمومی قرار بگیرد و خون به او تزریق شود چرا که مقدار زیادی از خون او از دست میرود. روش تامیسنت تکنیکی جدیدتر است که میتوان آن را بدون از دست رفتن خون انجام داد.

– حجم خون از دست رفته: در مطالعات بالینی که بر روی 108 بیمار صورت گرفت، مشخص شد به طور متوسط مقدار خون از دست رفته از طریق مواد خارج شده از ران بیمار 30 درصد و از شکم 45 درصد بود. با این حال هیچ عارضه خاصی مشاهده نشد. معدودی از بیماران عوارض جانبی مانند تشکیل سروما را تجربه کردند (19 درصد از بیمارانی که در ناحیه شکم لیپوساکشن کرده بودند).

– در تکنیک تامیسنت بی حسی موضعی میتوان استفاده کرد. از دست دادن خون در این روش بسیار کمتر است. در تحقیقاتی که بر روی 112 بیمار انجام شد تمام بیماران به صورت سرپایی و با بی حسی موضعی درمان شدند و نیازی به بستری شدن وجود نداشت. همچنین نیازی به تزریق خون نبود. پس از عمل بیماران دچار عارضه خاصی نشدند و در آنها سروما نیز تشکیل نشد.